Wspólnoty mieszkaniowe2

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Nasza oferta z zakresu zarządzania/administrowania nieruchomościami obejmuje:
Zarządzanie/administrowanie nieruchomościami

 • Nadzór na stanem technicznym nieruchomości (zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów obiektu, wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii),
 • Kontrola nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku.
 • Zbieranie ofert, negocjowanie cen i warunków w zakresie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji oraz ewidencji obiektu wymaganej przepisami prawa budowlanego (m.in. książki obiektu, dokumentacja techniczna, prawna, administracyjna oraz ewidencyjna)
 • Nadzór nad zapewnieniem dostawy do nieruchomości świadczeń typu: energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
 • Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób umożliwiający jej kontrolę przez Właściciela, między innymi poprzez całodobowy dostęp do e-kartoteki oraz wdrażanie systemu płatności masowych – który wyklucza pomyłki podczas księgowania nieprawidłowo opisanych tytułów płatności,
 • Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego,
 • Prowadzenie windykacji pozasądowej należnych od właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
 • Prowadzenie wszelkich operacji finansowych, wynikających z eksploatacji obiektu poprzez rachunek bankowy, a także rejestracja i dokumentacja przepływu faktur i rachunków,
 • Prowadzenie ewidencji lokali i ich właścicieli,
 • Nadzór nad opłacaniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na części wspólne nieruchomości,
 • Przygotowanie i obsługa zebrań właścicieli,
 • Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz projektów uchwał,
 • Wykonywanie pozostałych czynności wynikających z przepisów prawnych oraz wzajemnych ustaleń,


Usługi doradcze

 • Doradztwo prawne w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • Doradztwo w zakresie optymalizacji działań i kosztów.


Formalności związane ze zmianą zarządcy

 • Przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora,
 • Zawiadomienie właścicieli o zmianie administratora, numerach kont oraz wysokości opłat.

Współpracujemy z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych, której można powierzyć prowadzenie spraw sądowych. Umowa jest zawierana bezpośrednio przez Wspólnotę. 

Oferty indywidualne przygotujemy po zapoznaniu się z Państwa nieruchomością i zakresem współpracy. Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.