Wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzanie Administrowanie Nieruchomościami

Poglądowa oferta z zakresu zarządzania/administrowania nieruchomościami obejmuje:
Zarządzanie/administrowanie nieruchomościami. Szczegóły zawsze omawiamy z Klientem i dostosowujemy działania oraz ofertę do indywidualnych wymagań. Dla zobrazowania przykładowych czynności przedstawiamy poniższy ich katalog:

 • nadzór na stanem technicznym nieruchomości (zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów obiektu, wykonywanie napraw bieżących i usuwanie awarii),
 • kontrola nad utrzymywaniem porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku.
 • zbieranie ofert, negocjowanie cen i warunków w zakresie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej,
 • prowadzenie wszelkiej dokumentacji oraz ewidencji obiektu wymaganej przepisami prawa budowlanego (m.in. książki obiektu, dokumentacja techniczna, prawna, administracyjna oraz ewidencyjna)
 • nadzór nad zapewnieniem dostawy do nieruchomości świadczeń typu: energia elektryczna, woda, gaz, odprowadzenie ścieków i wywóz śmieci,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób umożliwiający jej kontrolę przez Właściciela, między innymi poprzez całodobowy dostęp do e-kartoteki oraz wdrażanie systemu płatności masowych – który wyklucza pomyłki podczas księgowania nieprawidłowo opisanych tytułów płatności,
 • rozliczanie z Właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego,
 • prowadzenie windykacji pozasądowej należnych od Właścicieli opłat na pokrycie kosztów zarządu Nieruchomością wspólną,
 • prowadzenie wszelkich operacji finansowych, wynikających z eksploatacji obiektu poprzez rachunek bankowy, a także rejestracja i dokumentacja przepływu faktur i rachunków,
 • prowadzenie ewidencji lokali i ich Właścicieli,
 • nadzór nad opłacaniem podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na części wspólne nieruchomości,
 • przygotowanie i obsługa zebrań Właścicieli,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) oraz projektów uchwał,
 • wykonywanie pozostałych czynności wynikających z przepisów prawnych oraz wzajemnych ustaleń,

Usługi doradcze

 • doradztwo w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji działań i kosztów.

Formalności związane ze zmianą zarządcy

 • przejęcie dokumentacji nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora,
 • zawiadomienie właścicieli o zmianie administratora, numerach kont oraz wysokości opłat,
 • opracowywanie i wdrażanie procedury zmiany zarządu.

Współpracujemy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w obsłudze Wspólnot Mieszkaniowych, którym można powierzyć prowadzenie spraw sądowych. Umowa jest zawierana bezpośrednio przez Wspólnotę.

Oferty indywidualne przygotujemy po zapoznaniu się z Państwa nieruchomością i zakresem współpracy. Nasze wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomościami uzależnione jest od wielu czynników i ustalane jest każdorazowo w drodze indywidualnych negocjacji.

Zapraszamy do kontaktu.